Grön Kyrka

Här finns senaste nyheterna om klimatkrisen:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/20224922?utm_medium=email&utm_campaign=Vlkommen%20till%20SVTs%20nyhetsbrev%20om%20klimatet&utm_content=Vlkommen%20till%20SVTs%20nyhetsbrev%20om%20klimatet+&utm_source=campaign%20monitor&utm_term=Till%20SVT%20Nyheters%20samlingssida%20om%20klimatet


Vi befinner oss i en global kris – utöver Coronapandemin. En kris som våra barn kommer att bära konsekvensen av. Temperaturen stiger, isar smälter, havsnivån höjs och insekter och djurarter utrotas. Vårt förvaltarskap av den här sköna, blå planeten, måste ta en ny riktning.

Svenska Naturskyddsföreningen sammanfattar IPCC:s rapport från augusti 2021 så här:
”Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är kristallklart – läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5 graders-målet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort.”

Därför vill Equmeniakyrkan Kaxholmen vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor.

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget (1 Mos 1:1:28, 2:15), kärleken till vår nästa (Joh 13:34) och omsorgen om de mest utsatta (Matt 25:34-36), men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål).

Konkret innebär detta att allt vi gör, och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och Equmenia att göra detsamma. Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum.

Equmeniakyrkan Kaxholmen är delaktig i nätverket Grön Kyrka.

Grön kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin? Kontakta någon av medarbetarna i kyrkan så lotsar de dig vidare.

En utmaning kan vara att delta i fastetiden – och göra det med fokus på hållbarhet. Läs mer

MOTION OM KLIMATNÖDLÄGE!

Equmeniakyrkan Kaxholmen är en av undertecknarna av en motion till årets kyrkokonferens om att vi som gemensam kyrka ska utlysa klimatnödläge.

Motionen:
Motion till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2021
Equmeniakyrkan bör utlysa klimatnödläge

Vad innebär
det att vara en kyrka i en tid då Guds skapelse lider? Då de fattigaste och
svagaste drabbas först och mest av klimatkrisens förödande konsekvenser? 
Vi vill vara en kyrka som är relevant i en kritisk tid, inte minst för barn och
unga som kommer att få bära konsekvenserna om vi inte lyckas vända
utvecklingen. Vi vill med trovärdighet möta de livsfrågor som väcks genom
klimatkrisen och ta vara på möjligheterna att i ord och handling förkunna
evangeliet om Jesus Kristus. Vi vill vara en profetisk röst i samhällsdebatten
och aktivt delta i arbetet för en omställning till en hållbar värld.

Klimatfrågan är inte längre en
fråga bland andra frågor. Klimatkrisen handlar inte om partipolitik eller
åsikter. Rovdriften på skapelsen genom vår överkonsumtion och hejdlösa
användning av fossila bränslen har nu tagit oss till ett existentiellt
katastrofläge. Det är dags att vi som kyrka börjar agera tydligare utifrån
denna verklighet.

Utsläppskurvorna
måste böjas nedåt nu. Den biologiska mångfalden måste värnas. Detta är den
samlade vetenskapens enträgna budskap till oss. För oss som kyrka handlar det
om lärjungaskap och efterföljelse, som gemenskap och i våra enskilda liv.
Problemen går djupare än vår användning av fossila bränslen. Enbart ny teknik
räcker inte till för att lösa klimatkrisen. Omställningen förutsätter
omvändelse; att vända bort från en livsstil som utarmar jorden, till ett liv i
Kristi efterföljd.

Flera länder och över 2000 städer
och kommuner i hela världen har utlyst klimatnödläge. Kyrkornas Världsråd (KV)
fattade beslut om att utlysa klimatnödläge i november 2019. ”Detta beslut
behöver ett brådskande och aldrig tidigare skådat gensvar av alla överallt –
lokalt, nationellt och internationellt” skriver KV i sitt uttalande.

Att utlysa ett klimatnödläge är
ett uttryck för att vi förstår frågans allvar och dess betydelse utifrån vår
tro. Vårt lärjungaskap leder oss till att se klimatkrisens konsekvenser och
detta måste få genomsyra alla beslut och varje del av vårt arbete,
internationellt, nationellt och lokalt.

Dessa beslut
bygger vidare på det som redan gjorts inom Equmeniakyrkan. Bland annat flera beslut
på kyrkokonferenser, policydokument och handlingsplan som antagits samt
informationsmaterial som gjorts för klimatfastan och andra sammanhang.

Det bygger
också på det breda engagemang som växer fram lokalt där hittills över 60
församlingar i vår kyrka har uttryckt en vilja att vara Grön Kyrka och finns
med i det ekumeniska nätverket för detta. 

I kyrkans
verksamhetsplan står ”Miljö och klimat har en självklar plats i
påverkansarbetet liksom i all verksamhetsplanering”. Nu behöver vi ta nästa
steg.

Vi föreslår
att kyrkokonferensen beslutar:

att Equmeniakyrkan utlyser
klimatnödläge.

att kyrkostyrelsen
ges i uppdrag att säkra nödvändiga ekonomiska resurser för att driva arbetet
framåt samt möjliggöra ett kraftfullt stöd till det lokala arbetet. 

att ledningsansvaret ligger på
kyrkoledarnivå.

att en årlig återrapportering
sker till kyrkokonferensen. 

att följande fem områden är
vägledande i genomförandet av klimatnödläget:

1. Bibelstudium/teologisk
fördjupning, bön samt kunskap från vetenskapen
Hela vårt
arbete med klimatnödläget är ett gensvar på Guds kallelse till oss om ett liv i
Jesu efterföljd. Bibelstudiet liksom förkunnelsen om Guds skapelse, vår roll,
det kristna hoppet liksom efterföljelsens villkor i klimatkrisens tid lägger
grunden för våra handlingar. Den samlade vetenskapens senaste rön måste tas på
allvar och vägleda oss. I stor medvetenhet om krisens allvar målar vi ändå
positiva framtidsbilder av ett samhälle i samklang med Guds skapelse där andra
värden än konsumtion och evig materiell tillväxt är vägledande. 
Ett fokus på bön; bön om vägledning, bön om kraft, bön för de fattiga som
drabbas först och mest på olika håll i världen, bön för en politik som svarar
upp mot nödläget.

2. Den lokala
församlingen

Den lokala församlingen är centrum för omställningsarbetet. I den lokala
gemenskapen ges träning till ett lärjungaskap i samklang med Guds skapelse. Här
sker också mötet med människor, inte minst barn och ungdomar, med ångest över
en osäker och skrämmande framtid. De behöver stöd för att finna hopp i kristen
tro och till meningsfull gemenskap och engagemang. Samtal sker om vad en
ansvarsfull livsstil och ett hållbart samhälle innebär.  Genom en fortsatt
satsning på nätverket Grön Kyrka knyts församlingar samman och får redskap för
sitt engagemang.

3.
Bildningsinsats

I samverkan
med församlingarna, Equmeniaföreningar, THS, folkhögskolor, studieförbund
etcetera görs en massiv bildningsinsats på alla nivåer i kyrkan.

4. Utsläpp av växthusgaser 
I våra egna
sammanhang är vi med och skapar den förändring som vi vill se i samhället. Som
nationell kyrka minskar vi våra utsläpp av växthusgaser med 30 procent under
2021–23 och en succesiv minskning på ytterligare 40 procent (totalt 70 procent)
till senast 2030. Det gäller våra transporter/resor, energianvändning för
lokaler, vår konsumtion mm.
Vi uppmuntrar våra församlingar och våra församlingsmedlemmar att göra
motsvarande.

5. Samverkan 
Ett nära
samarbete sker med Equmenia. Samverkan sker med våra systerkyrkor, och andra
internationella partners, med Sveriges Kristna Råd och Diakonia. Vi deltar
aktivt tillsammans med alla goda krafter i samhället som vill bidra till
omställningen till ett hållbart samhälle inom de planetära gränserna. Vi
uppmuntrar våra församlingar och våra församlingsmedlemmar till engagemang i
lokalsamhället. 

Länkar

Grön kyrka nationellt
God Jord – kristna för miljö och rättvisa
Brobygge – nätverk för hållbar miljö och andlighet